• 1-IMG_8018-7991
  • 2-IMG_7993
  • 4-IMG_7994
  • 5-IMG_7996
  • 6-IMG_8002
  • 7-IMG_8003-b
  • 7-IMG_8003-b-INVERT
  • 8-IMG_8003-a

Navn: Bolig Dybdalsveien
Status: under prosjektering
Areal:

På en vakker naturtomt planlegges en enebolig på to etasjer med garasje. Bygningenes plassering og oppbygging søker å løse tomtens naturlige begrensninger og ivareta tomten og områdets naturlige landskapstopografi.
På inngangssiden dannes det et «tun». Garasjen ligger som en naturlig forlengelse av innkjøringen på tomten og mellom boligen og garasjen kommer terrenget ned og bidrar til å opprettholde adkomst mellom «tun» og tomtens øvre nivåer.
Boligen har hovedarealene på det øvre nivå. Dette bidrar til å begrenset byggets fotavtrykk og inngrep på tomten samtidig som  fjellets naturlige formasjon og skrånende karakter beholdes.
Forslaget viser et hus med enkle hovedformer, med saltak som skråner slakt fra tomtens høyeste punkt, og understreker den naturlige topografien. Huset har en massiv del i 1. etasje inntil kollen, 2. etasje er vinkelformet og utformet med et «lettere» uttrykk. Det dannes en skjermet uteplass på tomtens øvre del.
Materialbruken er i hovedsak tre og betong og har som overordnet intensjon å etterstrebe fargetoner og valører gitt av omkringliggende trær, fjell og øvrig vegetasjon slik at bygget får et dempet, tilpasset og naturlig uttrykk.